เจ้าหน้าที่และบุคลากร แบ่งตามสายงาน ได้ดังนี้

1. สายงานผู้บังคับบัญชา

2. กลุ่มงานอำนวยการ

3. งานป้องกันปราบปราม

4. งานสืบสวน-สอบสวน

5. งานจราจร