วิสัยทัศน์

“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล”

นโยบาย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. การบริหารราชการ
1. การพิทักษ์ ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ในยุคประชาคมอาเซียน
6. การเสริมสร้างความสามัคคี บำรุงขวัญและกำลังใจ ของข้าราชการตำรวจ

“ พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”

police59