สถานีตำรวจภูธรสอง  จังหวัดแพร่

รวดเร็ว   โปร่งใส   น้ำใจดี   มีคุณธรรม


history01

ความเป็นมา

      สถานีตำรวจภูธรสอง  จังหวัดแพร่  ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2440    ในรูปแบบของที่พักสายตรวจตำบล ซึ่งขณะนั้นได้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาล พระราชบัญญัติปกครองท้องที่กำหนดชื่อ “ตำบลยมเหนือ” 

 • ปีพุทธศักราช 2449 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเรียกชื่อ “อำเภอเมืองสอง” 
 • ปีพุทธศักราช  2470 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “อำเภอบ้านกลาง”  
 • ปีพุทธศักราช  2480 ได้เปลี่ยนจากอำเภอบ้านกลางเป็น  “อำเภอสอง”   จนถึงปัจจุบัน
 • ปีพุทธศักราช  2483 ได้มีการยกระดับเป็นสถานีตำรวจ ซึ่งมี ส.ต.อ.พรมมา กัณฑะเจตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีคนแรก โดยดำรงตำแหน่งถึงปีพุทธศักราช 2484 และมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีต่อมาอีก  4  นาย
 • ปีพุทธศักราช  2502 ได้ยกฐานะหัวหน้าหน่วยงานเป็น  “ผู้บังคับกอง”  ซึ่งมี  ร.ต.อ.เชื้อ เลศไวฑูรย์  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอสอง คนแรกและมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองต่อมาอีก 3 นาย 
 • ปีพุทธศักราช  2515 ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น “สารวัตรใหญ่” โดยมี พ.ต.ต.จำรัส ศิริสัญญลักษ์ เป็นสารวัตรใหญ่คนแรก มีผู้ดำรงตำแหน่งต่อมาาอีก  7  นาย   
 • ปีพุทธศักราช  2537 ได้ยกฐานะหัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับ  “รองผู้กำกับการ”
 • ปีพุทธศักราช  2541 ทางราชการกรมตำรวจได้มีการปรับโครงสร้างสถานีตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับ  “ผู้กำกับการสถานีตำรวจ”  จนถึงปัจจุบัน

history03

สภาพทั่วไป

      อำเภอสอง  มีสภาพเป็นพื้นที่ราบหุบเขา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  และผลิตผลทางด้านการเกษตรที่สำคัญคือ  ข้าว  ยาสูบ ข้าวโพด อ้อย มีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำยม  และแม่น้ำสอง และมีการจัดระบบชลประทานบริหารน้ำโดยสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอง  เพื่อผันน้ำใช้ในการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสอง  อำเภอร้องกวาง  และอำเภอหนองม่วงไข่ 

 • ทิศเหนือ            ติดกับอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
 • ทิศใต้               ติดกับอำเภอร้องกวาง  และอำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันออก       ติดกับอำเภอร้องกวาง  และอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
 • ทิศตะวันตก         ติดกับอำเภองาว  จังหวัดลำปาง

      พื้นที่ทั้งหมด  1,590  ตร.กม.  แบ่งเขตการปกครองเป็น  7  ตำบล  75  หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด  53,667 คน

      ถนนสายหลักในพื้นที่    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103  (สายสอง  -  งาว)   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1154  (สายสอง - งาว  สายเก่า) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1120  (สายสอง  -  เชียงม่วน)